ფინანსური-სიახლეები

25.11.2023 თარიღიდან აშშ დოლარში და ევროში ნაღდი ფორმით შესრულებული გადარიცხვის საკომისიო ყველა იურიდიული პირისათვის განისაზღვრება 0,45%-ით (მინ. 25 USD/EUR).  ასევე თურქული ლირის გადარიცხვისა და ჩარიცხვის საკომისიოები განისაზღვრება მინიმუმ 250 თურქული ლირით.

25.11.2023 თარიღიდან ვალიდური ფიზიკური პირის გადარიცხვის საკომისიოების შესახებ ინფორმაცია  მოცემულია თანდართულ ფაილში.