ტარიფები

ანგარიშის გახსნა

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ფიზიკური პირებისათვის *
10 GEL
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო *
2 GEL

* საკომისიოს გადახდა არ ვრცელდება ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართული ორგანიზაციის თანამშრომლებზე, აგრეთვე ვადიანი ანაბრისა და საკრედიტო პროდუქტების მომხმარებლებზე.

გადარიცხვები  

თანხის გადარიცხვა ზირაათ ბანკის საქართველოს ფილიალებსა და სერვისცენტრებში
უფასო
თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში სხვა ბანკებში
0.07%,  მინ. 1 GEL
თანხის გადარიცხვა უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი, ევრო) ზირაათის ფინანსური ჯგუფის წევრ ბანკებში  

0 - 500 USD/EUR
15 USD/EUR
501 - 5.000 USD/EUR
20 USD/EUR
5.001 - 10.000 USD/EUR
25 USD/EUR
> 10.000 USD/EUR
0.25%
სხვა ბანკებში თანხის გადარიცხვა უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი, ევრო)
0 - 500 USD/EUR
20 USD/EUR
501 - 5.000 USD/EUR
25 USD/EUR
5.001 - 10.000 USD/EUR
30 USD/EUR

> 10.000 USD/EUR 0.30%
თანხის გადარიცხვა- თურქულ ლირა (უნაღდო ანგარიშსწორების ფარგლებში)0.30%, min. 50 TRY
თანხის გადარიცხვა -თურქული ლირა (ნაღდი ანგარიშსწორების ფარგლებში)7%, min. 75 TRY
დაზღვეული გადარიცხვა (OUR-სტატუსი) მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიითmin. 50 USD, 0.5%
შესრულებულ გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა ზირაათის ფინანსური ჯგუფის წევრ ბანკებშიუფასო
შესრულებულ გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა სხვა ბანკში30 USD/EUR

ნაღდი ანგარიშსწორება

ნაღდი თანხის შეტანა ანგარიშზე (USD/EUR/TRY)
0,15%
*  ჩვენს ბანკში არსებული სასესხო დავალიანებისა და საკომისიოს დაფარვის მიზნით შეტანილი ნაღდი თანხის საკომისიო 
0%
ანგარიშიდან თანხის განაღდება (კლიენტის მიერ ნაღდი სახით განთავსებული თანხის ფარგლებში0%
ანგარიშიდან თანხის განაღდება ეროვნულ ვალუტაში (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)*0,2% მინ 2 GEL
ანგარიშიდან თანხის განაღდება უცხოურ ვალუტაში (აშშ დოლარი, ევრო) (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)***
0 - 500 USD/EUR
20 USD/EUR
501 - 1.000 USD/EUR
25 USD/EUR
1.001 - 5.000 USD/EUR
30 USD/EUR

> 5.000 USD/EUR 0.60%
საბარათე ანგარიში - ძირითადი ვალუტისაგან განსხვავებულ ვალუტაში თანხის განაღდების გაცვლითი კურსი 
ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ გაცვლით კურსს +1%
ანგარიშიდან თანხის განაღდება თურქულ ლირაში (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)***
0 - 5.000 TRY
75 TRY
5.001 - 10.000 TRY
100 TRY
10.001 - 25.000 TRY
150 TRY

> 25.000 TRY 0.60%

*** 10,000 USD/EUR ან 35,000 TRY-ზე მეტი ჩარიცხული თანხების ლარში განაღდების შემთხვევაში, განაღდების საკომისიო უფასო

საბანკო დოკუმენტები
ანგარიშის ამონაწერიუფასო
დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემა*10 GEL
დოკუმენტის გამოთხოვა არქივიდან*10 GEL
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთის შესახებ (ქართულ ენაზე) *25 GEL
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთის შესახებ (ინგლისურ ენაზე)*30 GEL
ცნობის გაცემა დავალიანების შესახებ *25 GEL
ცნობის გაცემა დავალიანების შესახებ სს ზირაათ ბანკი საქართველოს მსესხებლებისათვის*უფასო
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე) *30 GEL
ბანკის წერილი იპოთეკის მოხსნაზე/იპოთეკის მოხსნაუფასო


*საკომისიოს გადახდა არ ვრცელდება ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართული ორგანიზაციის თანამშრომლებზე, აგრეთვე ვადიანი ანაბრისა და საკრედიტო პროდუქტების მომხმარებლებზე.