საკორესპონდენტო ურთიერობები

ზირაათ ბანკს მსოფლიოს მასშტაბით გააჩნია საკმაოდ ფართო საკორესპონდენტო ქსელი.