AML/FATCA

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო პოლიტიკა

სს ზირაათ ბანკი საქართველო არის თურქეთის რესპუბლიკის ზირაათის ფინანსური ჯგუფის წევრი, რომელიც მოქმედებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკის უმაღლეს სტანდარტების შესაბამისად. სს ზირაათ ბანკ საქართველოში მოქმედი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტანდარტებთან შესაბამისობის პროგრამა მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებს:

  • კლიენტებისა და მათი ბენეფიციარი მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია და ვინაობის გადამოწმება;
  • პოლიტიკურად აქტიური პირების (PEP) იდენტიფიკაცია, ვინაობის გადამოწმება და მათი მომსახურების შესახებ წესები;
  • გაძლიერებული შემოწმების პროცედურები მაღალი რისკის კლიენტებთან მიმართებაში;
  • საბანკო პროდუქტებთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პონტეციური რისკების იდენტიფიკაცია;
  • ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკები და პროცედურები, რომლითაც უზრუნველყოფილია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ საერთაშორისო და ადგილობრივ კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან შესაბამისობა;
  • კლიენტების საეჭვო ქცევის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წარმოების პროცედურები;
  • კლიენტების გადამოწმება ტერორისტთა და/ან ტერორიზმის ხელშემწყობთა საერთაშორისო სიებში, ასევე, შესაბამის ფინანსურ და სხვა ტიპის სანქცირებულ პირთა სიებში;
  • პერსონალის რეგულარული ტრენინგები და საკითხის მიმართ ცოდნის ამაღლება;
  • მარეგულირებლის მოთხოვნებისა და გამოვლენილი სისუსტეების მართვა;
  • შესაბამისობაზე პასუხისმგებელი პერსონალის მეშვეობით ყოველდღიური საქმიანობის კოორდინაცია რეგულაციებთან შესაბამისობის კუთხით.

სს ზირაათ ბანკი საქართველო თავის საქმიანობაში მკაცრად იცავს მთავარ პრინციპებს, როგორიცაა „იცნობდე შენს კლიენტს" პროცესები და კლიენტის იდენტიფიკაციის პროცედურები, აგრეთვე ბანკს არ აქვს საკორესპონდენტო ურთიერთობა ფიქტიურ ბანკებთან, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საეჭვო და უჩვეულო ტრანზაქციების გამოვლენას. სს ზირაათ ბანკი საქართველოს ყველა თანამშრომელი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბ კონტაქტშია მომხმარებელთან, სისტემატიურად გადის ტრენინგებს, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ ისეთ შემთხვევებში, როცა კლიენტის ქცევა ან მის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციები ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების ეჭვს იწვევს.

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთისა და ტერორიზმის  დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შიდა პოლიტიკით განსაზღვრული სტანდარტები ემყარება შესაბამის საკანონმდებლო და მარეგულირებელ ნორმებს, ასევე საუკეთესო პრაქტიკას, რათა სს ზირაათ ბანკი საქართველო და მისი კლიენტები დაცული იყვნენ ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და სხვა თაღლითური ქმედებისგან.

ყველა დოკუმენტი, რომელიც მოპოვებულია პირის იდენტიფიკაციისას, ასევე, კლიენტის ანგარიშებისა და მის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია და ჩანაწერები, ასევე სხვა დოკუმენტები ინახება ელექტრონულად სულ მცირე 10 წლის ვადით.

სს ზირაათ ბანკი საქართველო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკის შესახებ დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:


yonetim@ziraatbank.ge


FATCA

„უცხოური ანგარიშის საგადასახადო შესაბამისობის აქტის (FATCA)“ მოთხოვნების შესრულების მიზნით სს “ზირაათ ბანკი საქართველო” რეგისტრირებულია აშშ–ის საგადასახადო სამსახურის ვებგვერდზე 03.06.2014 წელს, სტატუსით - CERTIFIED DEEMED COMPLIANT FFI under a Model 1 IGA და მინიჭებული აქვს საიდენტიფიკაციო კოდი (Global Intermediary Identification Number (GIIN) - GIIN: U0UYM2.00008.ME.268

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-foreign-financial-institution-list-search-and-download-tool

https://www.rs.ge/6294